Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 
 
 
   
 
 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-25 อ่าน: 2054
(ร่าง)แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2 อ่าน: 2312
ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 อ่าน: 1199
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบผ่านเข้าบัญชี อ่าน: 2070
พนักงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่าน: 2299
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนนะทรัพย์ที่ดินและสิ่งกำหน อ่าน: 2021
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร อ่าน: 2924
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ อ่าน: 2219
เชิญชวนรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อ่าน: 1932
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติกในครัวเรือน อ่าน: 2720
รายงานผลการประเมิน มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ปีง อ่าน: 2095
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนถึงโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนา อ่าน: 2928
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อ่าน: 2618
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชนจิตอาสาประชาชนโครงการปลูก อ่าน: 2349
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563 อ่าน: 2810
โครงการวันเข้าพรรษา อ่าน: 2934
พนักงานผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น อ่าน: 2084
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ่าน: 1853
พนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 2562 อ่าน: 2293
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ่าน: 1984
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 2367
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 1469
ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั อ่าน: 2207
ลานกีฬา/สนามกีฬา ม. 1-14 อ่าน: 2348
ประชาสัมพันธ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระ อ่าน: 2356
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 อ่าน: 1862
ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ อ่าน: 2686
แบบสรุปรายงานจำนวนสุนัขและแมว อ่าน: 2866
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจั อ่าน: 2839
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงา อ่าน: 1419
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้า ห่วงใย ใส่ใจผู้ อ่าน: 1958
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 2738
โครงการจิดอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก อ่าน: 2010
โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร อ่าน: 2482
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อ อ่าน: 2508
โครงการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อ่าน: 1332
โครงการ"โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเด็กไทยไร้พุง อ่าน: 2254
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 1980
โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ่าน: 2590
โครงการควบคุมป้องกันและุคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเขิงรุ อ่าน: 2767
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้าห่วงใยใส่ใจผู้บร อ่าน: 1696
โครงการจิตอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อถวายเป็ อ่าน: 2493
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชน อ่าน: 1253
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย อ่าน: 2272
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 2235
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่ อ่าน: 2405
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้งานแอปพิเคชัน"SydeKick for ThaiF อ่าน: 2401
ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด C อ่าน: 2687
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ อ่าน: 1348
การดำเนินการสร้างความเชื่่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อกร อ่าน: 147
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษ อ่าน: 152
ประชาสัมพันธ์ การยื่นภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อ่าน: 164
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ อ่าน: 208
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับมะเร็งทา อ่าน: 214
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการจัการพื้นที่สีเขียวอ อ่าน: 219
รายงานผลการตรวจสอบจาก ป.ป.ช. ประจำปี 2561 อ่าน: 196
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561 อ่าน: 217
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักณ์พระราชพิธีบ อ่าน: 205
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 223
ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานจ้าง อ่าน: 224
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(การสรรหาและเลือกสรรพนักงา อ่าน: 274
ประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภาย อ่าน: 247
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเ อ่าน: 215
โครงการลดขั้นตอนจดทะเบียนพาณิชย์ อ่าน: 315
ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของหญ้าแฝก อ่าน: 414
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 258
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน อ่าน: 278
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมงดดื่มสุรา ทำความดีถวายในหลวง อ่าน: 250
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 252
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน อ่าน: 273
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลให อ่าน: 364
ประชาสัมธ์ โครงการค่ายข้าว ๔ ภาค ปี ๒๕๖๑ อ่าน: 285
ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 338
ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิดอาร์โค้ด(QR coad) มาใช้ใน อ่าน: 429
ขั้นตอน วิธีการจัดทะเบียนพาณิชย์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 1624
ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร อ่าน: 315
สิทธิการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของร อ่าน: 317
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง อ่าน: 338
กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง อ่าน: 280
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 320
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" อ่าน: 330
ประชาสัมพันธ์เรื่องรายงานสรุปผลการร้องเรียน ประจำปี งป. อ่าน: 288
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ให อ่าน: 355
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์,เฟสบุ๊ค(Facebook),ไลน์(Line) อบต อ่าน: 295
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย อ่าน: 291
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน อ่าน: 232
รายงานการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน (LPA) อ่าน: 237
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น อ่าน: 189
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั อ่าน: 194
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั้ อ่าน: 243
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั้ อ่าน: 204
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั อ่าน: 157
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั้ อ่าน: 218
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั้ อ่าน: 155
แผนด้านการท่องเที่ยว อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 171
กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อ่าน: 160
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลให อ่าน: 214
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ อ่าน: 168
กำหนดการออกประชาคมแผนพัฒนา ๓ ปี ประจำปี ๒๕๕๙ อ่าน: 170
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอรับเงินสงเคราะห์ศพ อ่าน: 202
1 2
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th