วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทน อปท. เขตลุ่มน้ำชี และเขตลุ่มน้ำมูล ของจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น