การประชุมสภา อบต.ใหม่นาเพียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565