วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะบริหารและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบเงินค่าอาหารกลางวันเด็กและอาหารเสริมนมให้กับผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง