การทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ทุกวันพระ