งานส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลใหม่นาเพียง2561