Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
 

แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา อบต.ใหม่นาเพียง
เมื่อ 23 มิถุนายน 2565
มีคนดู 3 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลใหม่นาเพียง ประจำปี 2565
เมื่อ 29 เมษายน 2565
มีคนดู 288 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการเข้าประเมิน ศพด.อบต.ใหม่นาเพียง ในการประกวด "หนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็ก"
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 1120 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การลงสำรวจพื้นที่ สภาพปัญหาความเดือดร้อนประชาชน
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 2432 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ร่วมกิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอแวงใหญ่ ประจำปี 2565
เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 3587 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กีฬาสัมพันธ์ส่วนราชการ อ.แวงใหญ่
เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 4114 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เมื่อ 10 มกราคม 2565
มีคนดู 3706 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ
เมื่อ 2 กันยายน 2564
มีคนดู 2996 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
เมื่อ 10 สิงหาคม 2564
มีคนดู 1737 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมรณรงค์ร่วมฉีดวัคซีนCOVID 19
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2564
มีคนดู 5163 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2564
มีคนดู 4081 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้นกล้า
เมื่อ 2 มิถุนายน 2564
มีคนดู 2319 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563
มีคนดู 4150 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 29 ตุลาคม 2563
มีคนดู 3779 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ งป.2562
เมื่อ 27 กันยายน 2562
มีคนดู 3587 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันข้าวชาวนาไทย
เมื่อ 9 กรกฎาคม 2562
มีคนดู 4206 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 5 ตุลาคม 2561
มีคนดู 4032 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ตลาดประชารัฐบ้านดอนหัน(ตลาดนัดบ้านดอนหัน)
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 4809 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานป้องกันงานบุญกุ้มข้าวใหญ่
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 4751 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี งป.2561
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 4144 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 4565 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 3242 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 4199 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
พระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์และลอยพระสรีรังคาร รัชกาลที่ ๙
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 4120 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
พิธีถวายความเคารพวันปิยะมหาราช ร.๕
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 4026 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการมอบถุงยังชีพ
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 4781 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกดาวเรือง ถวายรัชกาลที่ ๙
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 5059 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการพยุงธรรมพยุงไทยถวายองค์ราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อ 29 มกราคม 2561
มีคนดู 4678 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560
มีคนดู 3843 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมการจัดทำแผนชุมชน60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 4166 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 4252 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รับลงทะเบียนเบี้ยและจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ เอดส์2560
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 696 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปรับภูมิทัศน อบต.ใหม่นาเพียง60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 2944 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ผู้บริหารและพนักงานต้านการทุจริต2561
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 3180 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมพนักงาน อบต.ปลัดเกษียณ
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 4303 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ถวายอาลัย รัชกาลที่ 9
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 5211 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชาคมแผนพัฒนาชุมชน60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 373 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ร่วมงานพิธีถวาย ร.5 60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 375 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือ เด็กและผู้พิการ60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 347 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
12 สิงหา ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 365 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นดาวเรืองถวายพ่อหลวง60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 257 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 320 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการศึกษาดูงานชุมชนสะอาดปราศจากขยะ60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 306 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย2560
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 249 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างบ้านพักเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 278 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการอบรมการจักสานด้วยพลาสติก61
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 251 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการทอดเทียนเข้าพรรษา60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 141 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมการทำดอกไม้จันทน์60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 85 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานบริการสังคม สนง.คุมประพฤติ2560
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 87 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการบรูณาการแผนชุมชนระดับตำบล60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 97 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 104 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 87 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมครอบครัวทุกช่วงวัย60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 89 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันเด็กแห่งชาติ60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 107 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพกู้ยืมเงินโครงการ 2560
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 101 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อำเภอยิ้ม บ้านดอนหัน 60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 98 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 98 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมการบันทึกข้อมูล จปฐ.60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 93 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รื้อถอนศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแกตามคำสั่งศาล2560
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 81 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน LPA
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 60 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/3     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th