Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
 

แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา อบต.ใหม่นาเพียง
เมื่อ 23 มิถุนายน 2565
มีคนดู 2034 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลใหม่นาเพียง ประจำปี 2565
เมื่อ 29 เมษายน 2565
มีคนดู 3274 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการเข้าประเมิน ศพด.อบต.ใหม่นาเพียง ในการประกวด "หนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็ก"
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 4945 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การลงสำรวจพื้นที่ สภาพปัญหาความเดือดร้อนประชาชน
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 7340 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ร่วมกิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอแวงใหญ่ ประจำปี 2565
เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 8441 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กีฬาสัมพันธ์ส่วนราชการ อ.แวงใหญ่
เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 8862 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เมื่อ 10 มกราคม 2565
มีคนดู 8465 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ
เมื่อ 2 กันยายน 2564
มีคนดู 7616 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
เมื่อ 10 สิงหาคม 2564
มีคนดู 5744 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมรณรงค์ร่วมฉีดวัคซีนCOVID 19
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2564
มีคนดู 10058 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2564
มีคนดู 9035 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้นกล้า
เมื่อ 2 มิถุนายน 2564
มีคนดู 6372 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563
มีคนดู 9079 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 29 ตุลาคม 2563
มีคนดู 8413 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ งป.2562
เมื่อ 27 กันยายน 2562
มีคนดู 8116 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันข้าวชาวนาไทย
เมื่อ 9 กรกฎาคม 2562
มีคนดู 8943 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 5 ตุลาคม 2561
มีคนดู 8971 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ตลาดประชารัฐบ้านดอนหัน(ตลาดนัดบ้านดอนหัน)
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 9538 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานป้องกันงานบุญกุ้มข้าวใหญ่
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 9790 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี งป.2561
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 8629 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 9299 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 7829 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 8894 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
พระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์และลอยพระสรีรังคาร รัชกาลที่ ๙
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 8741 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
พิธีถวายความเคารพวันปิยะมหาราช ร.๕
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 8941 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการมอบถุงยังชีพ
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 9624 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกดาวเรือง ถวายรัชกาลที่ ๙
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 9814 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการพยุงธรรมพยุงไทยถวายองค์ราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อ 29 มกราคม 2561
มีคนดู 9534 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560
มีคนดู 8546 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมการจัดทำแผนชุมชน60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 9217 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 9270 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รับลงทะเบียนเบี้ยและจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ เอดส์2560
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 2533 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปรับภูมิทัศน อบต.ใหม่นาเพียง60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 5597 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ผู้บริหารและพนักงานต้านการทุจริต2561
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 7997 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมพนักงาน อบต.ปลัดเกษียณ
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 9175 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ถวายอาลัย รัชกาลที่ 9
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 10040 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชาคมแผนพัฒนาชุมชน60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 463 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ร่วมงานพิธีถวาย ร.5 60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 470 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือ เด็กและผู้พิการ60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 438 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
12 สิงหา ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 455 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นดาวเรืองถวายพ่อหลวง60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 343 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 414 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการศึกษาดูงานชุมชนสะอาดปราศจากขยะ60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 442 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย2560
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 335 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างบ้านพักเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 363 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการอบรมการจักสานด้วยพลาสติก61
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 338 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการทอดเทียนเข้าพรรษา60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 242 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมการทำดอกไม้จันทน์60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 172 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานบริการสังคม สนง.คุมประพฤติ2560
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 180 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการบรูณาการแผนชุมชนระดับตำบล60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 183 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 189 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 176 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมครอบครัวทุกช่วงวัย60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 174 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันเด็กแห่งชาติ60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 250 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพกู้ยืมเงินโครงการ 2560
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 190 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อำเภอยิ้ม บ้านดอนหัน 60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 192 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 184 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมการบันทึกข้อมูล จปฐ.60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 180 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รื้อถอนศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแกตามคำสั่งศาล2560
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 166 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน LPA
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 145 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/3     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th