fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 
 
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนถึงโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนา อ่าน: 18
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อ่าน: 15
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชนจิตอาสาประชาชนโครงการปลูก อ่าน: 16
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563 อ่าน: 33
โครงการวันเข้าพรรษา อ่าน: 31
พนักงานผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น อ่าน: 40
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ่าน: 38
พนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 2562 อ่าน: 35
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ่าน: 39
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 35
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 34
ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั อ่าน: 34
ลานกีฬา/สนามกีฬา ม. 1-14 อ่าน: 37
ประชาสัมพันธ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระ อ่าน: 33
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 อ่าน: 61
ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ อ่าน: 57
แบบสรุปรายงานจำนวนสุนัขและแมว อ่าน: 55
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจั อ่าน: 52
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงา อ่าน: 61
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้า ห่วงใย ใส่ใจผู้ อ่าน: 55
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 62
โครงการจิดอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก อ่าน: 62
โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร อ่าน: 53
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อ อ่าน: 53
โครงการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อ่าน: 65
โครงการ"โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเด็กไทยไร้พุง อ่าน: 73
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 66
โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ่าน: 65
โครงการควบคุมป้องกันและุคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเขิงรุ อ่าน: 67
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้าห่วงใยใส่ใจผู้บร อ่าน: 61
1 2 3 4
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat