Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 
 
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการปลูกต้นไม้ภายในตำบลใหม อ่าน: 7
แจ้งผู้พิการรับบัตรพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 อ่าน: 81
การผูกพร้อมเพย์รับเงินเด็กแรกเกิด ประกาศ 28 ก.ย.65 อ่าน: 851
รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ อ่าน: 815
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565 อ่าน: 1004
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกค อ่าน: 1374
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ภายในตำบลใ อ่าน: 1464
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย อ่าน: 2054
รายงานผลการประเมินผลการตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสของห อ่าน: 2085
ขอประชาสัมพันธ์การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสา อ่าน: 1747
ประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี อ่าน: 2674
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-25 อ่าน: 8422
(ร่าง)แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2 อ่าน: 9002
ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 อ่าน: 6882
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบผ่านเข้าบัญชี อ่าน: 8524
พนักงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่าน: 9085
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนนะทรัพย์ที่ดินและสิ่งกำหน อ่าน: 8705
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร อ่าน: 9920
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ อ่าน: 8972
เชิญชวนรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อ่าน: 8603
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติกในครัวเรือน อ่าน: 9933
รายงานผลการประเมิน มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ปีง อ่าน: 8655
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนถึงโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนา อ่าน: 9970
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อ่าน: 9586
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชนจิตอาสาประชาชนโครงการปลูก อ่าน: 8864
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563 อ่าน: 9416
โครงการวันเข้าพรรษา อ่าน: 9837
พนักงานผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น อ่าน: 8735
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ่าน: 8525
พนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 2562 อ่าน: 8829
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ่าน: 8684
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 8867
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 7385
ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั อ่าน: 8794
ลานกีฬา/สนามกีฬา ม. 1-14 อ่าน: 8803
ประชาสัมพันธ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระ อ่าน: 9060
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 อ่าน: 8198
ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ อ่าน: 9533
แบบสรุปรายงานจำนวนสุนัขและแมว อ่าน: 9728
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจั อ่าน: 9699
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงา อ่าน: 6784
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้า ห่วงใย ใส่ใจผู้ อ่าน: 8164
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 9504
โครงการจิดอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก อ่าน: 8322
โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร อ่าน: 9257
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อ อ่าน: 9265
โครงการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อ่าน: 7347
โครงการ"โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเด็กไทยไร้พุง อ่าน: 8869
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 8316
โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ่าน: 9100
โครงการควบคุมป้องกันและุคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเขิงรุ อ่าน: 9471
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้าห่วงใยใส่ใจผู้บร อ่าน: 7477
โครงการจิตอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อถวายเป็ อ่าน: 9328
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชน อ่าน: 6584
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย อ่าน: 8914
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 8412
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่ อ่าน: 9036
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้งานแอปพิเคชัน"SydeKick for ThaiF อ่าน: 9173
ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด C อ่าน: 9505
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ อ่าน: 7328
การดำเนินการสร้างความเชื่่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อกร อ่าน: 247
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษ อ่าน: 256
ประชาสัมพันธ์ การยื่นภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อ่าน: 265
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ อ่าน: 309
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับมะเร็งทา อ่าน: 312
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการจัการพื้นที่สีเขียวอ อ่าน: 316
รายงานผลการตรวจสอบจาก ป.ป.ช. ประจำปี 2561 อ่าน: 296
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561 อ่าน: 320
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักณ์พระราชพิธีบ อ่าน: 307
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 325
ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานจ้าง อ่าน: 326
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(การสรรหาและเลือกสรรพนักงา อ่าน: 382
ประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภาย อ่าน: 346
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเ อ่าน: 317
โครงการลดขั้นตอนจดทะเบียนพาณิชย์ อ่าน: 428
ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของหญ้าแฝก อ่าน: 524
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 362
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน อ่าน: 382
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมงดดื่มสุรา ทำความดีถวายในหลวง อ่าน: 353
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 353
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน อ่าน: 371
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลให อ่าน: 479
ประชาสัมธ์ โครงการค่ายข้าว ๔ ภาค ปี ๒๕๖๑ อ่าน: 386
ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 442
ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิดอาร์โค้ด(QR coad) มาใช้ใน อ่าน: 551
ขั้นตอน วิธีการจัดทะเบียนพาณิชย์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 4993
ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร อ่าน: 420
สิทธิการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของร อ่าน: 420
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง อ่าน: 443
กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง อ่าน: 381
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 427
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" อ่าน: 447
ประชาสัมพันธ์เรื่องรายงานสรุปผลการร้องเรียน ประจำปี งป. อ่าน: 389
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ให อ่าน: 460
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์,เฟสบุ๊ค(Facebook),ไลน์(Line) อบต อ่าน: 396
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย อ่าน: 394
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน อ่าน: 337
รายงานการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน (LPA) อ่าน: 1104
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น อ่าน: 1107
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั อ่าน: 1171
1 2
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th