fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 
 
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ การยื่นภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อ่าน: 2
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ อ่าน: 24
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับมะเร็งทา อ่าน: 26
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการจัการพื้นที่สีเขียวอ อ่าน: 35
รายงานผลการตรวจสอบจาก ป.ป.ช. ประจำปี 2561 อ่าน: 35
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561 อ่าน: 49
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักณ์พระราชพิธีบ อ่าน: 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 53
ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานจ้าง อ่าน: 62
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(การสรรหาและเลือกสรรพนักงา อ่าน: 85
ประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภาย อ่าน: 89
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเ อ่าน: 88
โครงการลดขั้นตอนจดทะเบียนพาณิชย์ อ่าน: 119
ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของหญ้าแฝก อ่าน: 191
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 109
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน อ่าน: 114
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมงดดื่มสุรา ทำความดีถวายในหลวง อ่าน: 108
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 113
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน อ่าน: 123
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลให อ่าน: 172
ประชาสัมธ์ โครงการค่ายข้าว ๔ ภาค ปี ๒๕๖๑ อ่าน: 122
ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 152
ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิดอาร์โค้ด(QR coad) มาใช้ใน อ่าน: 171
ขั้นตอน วิธีการจัดทะเบียนพาณิชย์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 206
ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร อ่าน: 163
สิทธิการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของร อ่าน: 153
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง อ่าน: 169
กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง อ่าน: 171
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 176
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" อ่าน: 175
1 2
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat