Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 
 
 
   
 
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงา อ่าน: 159
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้ง อ่าน: 265
ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแ อ่าน: 335
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 อ่าน: 767
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่ อ่าน: 897
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่าน: 981
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการปลูกต้นไม้ภายในตำบลใหม อ่าน: 1342
แจ้งผู้พิการรับบัตรพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 อ่าน: 1584
การผูกพร้อมเพย์รับเงินเด็กแรกเกิด ประกาศ 28 ก.ย.65 อ่าน: 2515
รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ อ่าน: 2500
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565 อ่าน: 2708
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกค อ่าน: 3116
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ภายในตำบลใ อ่าน: 3096
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย อ่าน: 3766
รายงานผลการประเมินผลการตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสของห อ่าน: 3796
ขอประชาสัมพันธ์การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสา อ่าน: 3408
ประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี อ่าน: 4363
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-25 อ่าน: 10210
(ร่าง)แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2 อ่าน: 10694
ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 อ่าน: 8659
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบผ่านเข้าบัญชี อ่าน: 10218
พนักงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่าน: 10789
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนนะทรัพย์ที่ดินและสิ่งกำหน อ่าน: 10438
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร อ่าน: 11681
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ อ่าน: 10686
เชิญชวนรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อ่าน: 10306
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติกในครัวเรือน อ่าน: 11708
รายงานผลการประเมิน มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ปีง อ่าน: 10397
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนถึงโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนา อ่าน: 11661
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อ่าน: 11327
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชนจิตอาสาประชาชนโครงการปลูก อ่าน: 10555
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563 อ่าน: 11189
โครงการวันเข้าพรรษา อ่าน: 11528
พนักงานผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น อ่าน: 10445
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ่าน: 10266
พนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 2562 อ่าน: 10552
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ่าน: 10459
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 10581
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 9068
ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั อ่าน: 10538
ลานกีฬา/สนามกีฬา ม. 1-14 อ่าน: 10528
ประชาสัมพันธ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระ อ่าน: 10791
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 อ่าน: 9960
ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ อ่าน: 11270
แบบสรุปรายงานจำนวนสุนัขและแมว อ่าน: 11476
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจั อ่าน: 11457
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงา อ่าน: 8538
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้า ห่วงใย ใส่ใจผู้ อ่าน: 9857
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 11249
โครงการจิดอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก อ่าน: 10039
โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร อ่าน: 11007
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อ อ่าน: 10964
โครงการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อ่าน: 9094
โครงการ"โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเด็กไทยไร้พุง อ่าน: 10597
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 10031
โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ่าน: 10780
โครงการควบคุมป้องกันและุคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเขิงรุ อ่าน: 11287
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้าห่วงใยใส่ใจผู้บร อ่าน: 9139
โครงการจิตอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อถวายเป็ อ่าน: 11076
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชน อ่าน: 8341
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย อ่าน: 10622
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 10120
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่ อ่าน: 10765
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้งานแอปพิเคชัน"SydeKick for ThaiF อ่าน: 10911
ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด C อ่าน: 11210
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ อ่าน: 9065
การดำเนินการสร้างความเชื่่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อกร อ่าน: 302
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษ อ่าน: 311
ประชาสัมพันธ์ การยื่นภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อ่าน: 320
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ อ่าน: 363
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับมะเร็งทา อ่าน: 368
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการจัการพื้นที่สีเขียวอ อ่าน: 372
รายงานผลการตรวจสอบจาก ป.ป.ช. ประจำปี 2561 อ่าน: 351
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561 อ่าน: 376
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักณ์พระราชพิธีบ อ่าน: 364
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 380
ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานจ้าง อ่าน: 386
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(การสรรหาและเลือกสรรพนักงา อ่าน: 446
ประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภาย อ่าน: 406
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเ อ่าน: 377
โครงการลดขั้นตอนจดทะเบียนพาณิชย์ อ่าน: 507
ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของหญ้าแฝก อ่าน: 588
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 421
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน อ่าน: 441
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมงดดื่มสุรา ทำความดีถวายในหลวง อ่าน: 411
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 414
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน อ่าน: 432
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลให อ่าน: 543
ประชาสัมธ์ โครงการค่ายข้าว ๔ ภาค ปี ๒๕๖๑ อ่าน: 447
ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 504
ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิดอาร์โค้ด(QR coad) มาใช้ใน อ่าน: 620
ขั้นตอน วิธีการจัดทะเบียนพาณิชย์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 6121
ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร อ่าน: 482
สิทธิการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของร อ่าน: 480
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง อ่าน: 504
กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง อ่าน: 441
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 489
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" อ่าน: 513
ประชาสัมพันธ์เรื่องรายงานสรุปผลการร้องเรียน ประจำปี งป. อ่าน: 448
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ให อ่าน: 521
1 2
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th