Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 
 
 
   
 
 
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย อ่าน: 3
รายงานผลการประเมินผลการตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสของห อ่าน: 4
ขอประชาสัมพันธ์การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสา อ่าน: 13
ประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี อ่าน: 24
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-25 อ่าน: 3614
(ร่าง)แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2 อ่าน: 3955
ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 อ่าน: 2297
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบผ่านเข้าบัญชี อ่าน: 3571
พนักงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่าน: 3965
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนนะทรัพย์ที่ดินและสิ่งกำหน อ่าน: 3581
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร อ่าน: 4848
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ อ่าน: 3866
เชิญชวนรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อ่าน: 3525
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติกในครัวเรือน อ่าน: 4552
รายงานผลการประเมิน มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ปีง อ่าน: 3677
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนถึงโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนา อ่าน: 4866
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อ่าน: 4486
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชนจิตอาสาประชาชนโครงการปลูก อ่าน: 3978
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563 อ่าน: 4500
โครงการวันเข้าพรรษา อ่าน: 4832
พนักงานผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น อ่าน: 3675
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ่าน: 3274
พนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 2562 อ่าน: 3911
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ่าน: 3579
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 4086
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 2736
ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั อ่าน: 3808
ลานกีฬา/สนามกีฬา ม. 1-14 อ่าน: 4012
ประชาสัมพันธ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระ อ่าน: 4135
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 อ่าน: 3310
ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ อ่าน: 4480
แบบสรุปรายงานจำนวนสุนัขและแมว อ่าน: 4696
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจั อ่าน: 4615
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงา อ่าน: 2535
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้า ห่วงใย ใส่ใจผู้ อ่าน: 3372
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 4554
โครงการจิดอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก อ่าน: 3593
โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร อ่าน: 4229
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อ อ่าน: 4203
โครงการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อ่าน: 2504
โครงการ"โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเด็กไทยไร้พุง อ่าน: 3863
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 3497
โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ่าน: 4297
โครงการควบคุมป้องกันและุคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเขิงรุ อ่าน: 4514
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้าห่วงใยใส่ใจผู้บร อ่าน: 2974
โครงการจิตอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อถวายเป็ อ่าน: 4221
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชน อ่าน: 2360
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย อ่าน: 3853
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 3723
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่ อ่าน: 4079
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้งานแอปพิเคชัน"SydeKick for ThaiF อ่าน: 4070
ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด C อ่าน: 4383
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ อ่าน: 2568
การดำเนินการสร้างความเชื่่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อกร อ่าน: 154
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษ อ่าน: 159
ประชาสัมพันธ์ การยื่นภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อ่าน: 172
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ อ่าน: 215
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับมะเร็งทา อ่าน: 220
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการจัการพื้นที่สีเขียวอ อ่าน: 229
รายงานผลการตรวจสอบจาก ป.ป.ช. ประจำปี 2561 อ่าน: 204
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561 อ่าน: 225
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักณ์พระราชพิธีบ อ่าน: 213
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 231
ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานจ้าง อ่าน: 233
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(การสรรหาและเลือกสรรพนักงา อ่าน: 287
ประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภาย อ่าน: 254
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเ อ่าน: 223
โครงการลดขั้นตอนจดทะเบียนพาณิชย์ อ่าน: 323
ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของหญ้าแฝก อ่าน: 425
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 266
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน อ่าน: 288
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมงดดื่มสุรา ทำความดีถวายในหลวง อ่าน: 259
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 259
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน อ่าน: 281
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลให อ่าน: 375
ประชาสัมธ์ โครงการค่ายข้าว ๔ ภาค ปี ๒๕๖๑ อ่าน: 295
ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 345
ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิดอาร์โค้ด(QR coad) มาใช้ใน อ่าน: 446
ขั้นตอน วิธีการจัดทะเบียนพาณิชย์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 2395
ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร อ่าน: 323
สิทธิการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของร อ่าน: 326
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง อ่าน: 346
กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง อ่าน: 290
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 328
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" อ่าน: 342
ประชาสัมพันธ์เรื่องรายงานสรุปผลการร้องเรียน ประจำปี งป. อ่าน: 297
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ให อ่าน: 361
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์,เฟสบุ๊ค(Facebook),ไลน์(Line) อบต อ่าน: 302
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย อ่าน: 297
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน อ่าน: 240
รายงานการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน (LPA) อ่าน: 247
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น อ่าน: 196
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั อ่าน: 202
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั้ อ่าน: 250
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั้ อ่าน: 210
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั อ่าน: 164
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั้ อ่าน: 226
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครั้ อ่าน: 162
แผนด้านการท่องเที่ยว อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 178
กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อ่าน: 169
1 2
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th