fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 
 
 
   
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 อ่าน: 22
ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ อ่าน: 18
แบบสรุปรายงานจำนวนสุนัขและแมว อ่าน: 21
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจั อ่าน: 16
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงา อ่าน: 20
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้า ห่วงใย ใส่ใจผู้ อ่าน: 19
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 19
โครงการจิดอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก อ่าน: 20
โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร อ่าน: 20
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อ อ่าน: 18
โครงการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อ่าน: 22
โครงการ"โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเด็กไทยไร้พุง อ่าน: 20
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 26
โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ่าน: 27
โครงการควบคุมป้องกันและุคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเขิงรุ อ่าน: 26
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้าห่วงใยใส่ใจผู้บร อ่าน: 24
โครงการจิตอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อถวายเป็ อ่าน: 26
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชน อ่าน: 29
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย อ่าน: 41
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 42
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่ อ่าน: 42
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้งานแอปพิเคชัน"SydeKick for ThaiF อ่าน: 47
ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด C อ่าน: 50
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ อ่าน: 46
การดำเนินการสร้างความเชื่่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อกร อ่าน: 52
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษ อ่าน: 56
ประชาสัมพันธ์ การยื่นภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อ่าน: 61
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ อ่าน: 97
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับมะเร็งทา อ่าน: 103
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการจัการพื้นที่สีเขียวอ อ่าน: 109
1 2 3
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat