fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mainaplerng/imgUploads/img355.pdf

 

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mainaplerng/imgUploads/ภดส(3)ใหม่นาเพียง 31 มี.ค. 63.rar

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง

เรื่อง  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ด.ส.3)

................................................... 

                   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒          ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่า๓๐ วัน เพื่อให้ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือน มีนาคม 2563 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียงได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง         ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียงได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้ หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง               สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน ๑๕ วัน ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

                             ประกาศ ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                        

                                                สิบตำรวจเอก     วิเชียร    หนูนา

                                                                        ( วิเชียร    หนูนา )

                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง

 

 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 31.3.2563 , อ่าน: 13
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat