fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 

 

 
 
 
   
 
 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เปิดภาคเ อ่าน: 7
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เปิดภาคเ อ่าน: 1
ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อมาด อ่าน: 4
ประกาศกำหนดราคากลางอาหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 อ่าน: 4
ประกาศกำหนดราคากลางอาหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 อ่าน: 3
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกหนองตลาดแดงด้าน อ่าน: 3
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร่มโพธิ์ทอ อ่าน: 4
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วกุดรูตอนบน หมู่ 5 อ่าน: 7
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกไตรมา อ่าน: 11
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด6) อ่าน: 9
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง อ่าน: 12
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยหลุบโพธิ์บ้านโนนจันทึก อ่าน: 12
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านด อ่าน: 19
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหนองฝาซำโพธิ์บ้านหนองทุ อ่าน: 18
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยอีนิลบ้านท่าเยี่ย อ่าน: 18
ประกาศราคาโครงการขุดลอกหนองหลวงโนนจันทึก หมู่ที่ 4 อ่าน: 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร 1)ประจำเดือน สิงหา อ่าน: 14
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยตลาดใหญ่บ้านโสกเหลื่อม อ่าน: 21
เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการลดเ อ่าน: 17
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ อ่าน: 17
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพ อ่าน: 29
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพ อ่าน: 20
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพ อ่าน: 26
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพ อ่าน: 21
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพ อ่าน: 24
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพ อ่าน: 22
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพ อ่าน: 22
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพ อ่าน: 25
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพ อ่าน: 24
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 อ่าน: 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat