fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 

 

 
 
 
   
 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจ อ่าน: 4
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจดใหญ่ ห อ่าน: 3
ประกาศราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานอบตใหม อ่าน: 2
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพน อ่าน: 10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน อ่าน: 14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโสกเหลื่อม หมู่ อ่าน: 5
ประกาศราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหนองเอี่ยนบ้านถลุง อ่าน: 7
ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์บรรทุกรับส่งเด็กปฐมวัย อ่าน: 7
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้วยขุนทรงบ้านถลุงเหล็ก หม อ่าน: 8
ประกาศรับสมัครสอบ อ่าน: 10
ยกเลิกประกาศลง 16 ต.ค.62 และประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อ อ่าน: 13
ประกาศกำหนดราคากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน อ่าน: 10
การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็น อ่าน: 9
ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์บรรทุกรับส่งเด็กปฐมวัย อ่าน: 7
ประกาศ การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต ผู้มีสิทธิ อ่าน: 8
ประกาศ ระงับจ่ายเบี้ยผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู อ่าน: 9
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการขององ อ่าน: 8
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุข อ่าน: 9
ประกาศราคากลางจ้างเหมาฝังกลบขยะสิ่งปฏิกูลบ้านโสกไผ่ หมู อ่าน: 11
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นใ อ่าน: 11
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลบ อ่าน: 10
ประกาศกำหนดราคากลางองค์การริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียงต่อเต อ่าน: 30
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นในเขตความร อ่าน: 15
ประกาศราคากลาง โครงการบูรณะปรับปรุงถนนดินยกระดับทางสายส อ่าน: 19
ประกาศร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับทางสายสามแ อ่าน: 682
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562 อ่าน: 21
ประกาศร่างขอบเขต โครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562 เส อ่าน: 22
ประกาศราคากลางล้อมรั้วเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองแ อ่าน: 22
ประกาศร่างขอบเขตโครงการ ล้อมรั้วเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ร อ่าน: 18
ประกาศราคากลางบูรณะทางหลวงท้องถิ่นปี 2562 งานเสริมผิวทา อ่าน: 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat